Toggle Nav
Winkelwagen

Annuleren, retourneren en ruilen

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepenDe herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Belangrijke opmerking: Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Bij TafelOpMaat geldt deze uitzondering van het herroepinsgrecht op elk tafelzeil dat op maat van de Klant is gesneden.

De goederen dienen dan teruggestuurd te worden conform onze algemene voorwaarden artikel 4:

4.1. Op maat gesneden tafelzeil: retour niet mogelijk

Wanneer de Klant een tafelzeil bestelt dat op maat gesneden is, kan dit na verwerking niet meer worden geretourneerd. Aangezien dit product wordt gepersonaliseerd per Klant, kan dat specifieke product bijgevolg niet meer verkocht worden door TafelzeilOpMaat. Zodoende is een retour niet van toepassing bij alle op maat gesneden tafelzeilen. Het wordt verwacht van de Klant om hier rekening mee te houden bij het bestelproces en de afmetingen van het gewenste product goed na te kijken alvorens over te gaan tot bestellen. Twijfel je tussen verschillende diktes of prints? Dan kan je verschillende staaltjes bestellen aan de democratische prijs van 1 euro per stuk. Zo kan je verschillende modellen vergelijken.

4.1.1. Overige producten: retourkosten vallen ten laste van de Klant

De kosten voor het terugzenden van de goederen vallen ten laste van de klant. In afwijking van het voorgaande zullen de kosten voor terugzending niet ten laste van de klant vallen indien het geleverde goed of de verstrekte dienst niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod. Belangrijk: zoals hierboven vermeld (lees: artikel 4.1.) kunnen tafelzeilen die op maat gesneden zijn, niet worden geretourneerd.

4.2. Product mag niet gebruikt of beschadigd zijn

Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Wanneer de producten bij de Consument zijn gebruikt of op enig wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op herroeping of ontbinding van de overeenkomst.

4.3. TafelzeilOpMaat op de hoogte stellen van herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant TafelzeilOpMaat (Ondernemersstraat 4B, 2500 Lier sales@tafelzeilopmaat.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

4.4. Bewijzen dat product tijdig is teruggestuurd

Wanneer de consument zich op het herroepingsrecht beroept, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking retourneren aan TafelzeilOpMaat, Ondernemersstraat 4B, 2500 Lier retourneren binnen een termijn van 14 dagen nadat de Consument zich op het herroepingsrecht heeft beroepen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd aan TafelzeilOpMaat, bijvoorbeeld door middel van bewijs van postbezorging.

4.5. Retourkosten vallen ten laste van de Klant

De kosten voor het terugzenden van de goederen vallen ten laste van de klant. In afwijking van het voorgaande zullen de kosten voor terugzending niet ten laste van de klant vallen indien het geleverde goed of de verstrekte dienst niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod.

4.6. Hoe retourneren?

Indien je een pakket wil retourneren kan je dit steeds doen op eigen kracht, dan zal het volledige bedrag terugbetaald worden. Je kan ook een retouretiket aanvragen bij TafelzeilOpMaat. In België wordt er voor een retouretiket €5 afgehouden van de terugbetaling van je bestelling. Voor een retour vanuit Nederland en Frankrijk wordt hiervoor €10 in rekening gebracht. Het retouretiket kan je aanvragen door te mailen naar info@tafelzeilopmaat.be met vermelding van je naam en bestelnummer.

*Deze voorwaarden gelden alleen voor gestandaardiseerde pakketten die kleiner zijn dan 150 cm en indien er aan alle andere voorwaarden is voldaan.

4.6. Koop van rechtswege voltrokken na 14 dagen

Wanneer de consument – na afloop van de termijn van 14 dagen – de geleverde producten niet aan TafelzeilOpMaat heeft teruggezonden, is de koop van rechtswege voltrokken.

4.7. Wat wordt er terugbetaald?

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal TafelzeilOpMaat alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat TafelzeilOpMaat op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan TafelzeilOpMaat wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 4.8. Andere wijze van levering

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door TafelzeilOpMaat geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

4.9. Terugbetalingen gebeuren via hetzelfde betaalmiddel als dat van de klant

TafelzeilOpMaat betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

4.10. Uitzonderingen op herroepingsrecht:

In afwijking van het voorgaande kan de Consument zich niet kunnen beroepen op het bovenstaande herroepingsrecht voor de overeenkomsten betreffende:

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop TafelzeilOpMaat geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de Klant TafelzeilOpMaat specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

 

Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan TafelzeilOpMaat, Ondernemersstraat 4B, 2500 Lier, sales@tafelzeilopmaat.be:

 

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:

 

Besteld op: .../.../...

Ontvangen op: .../.../...

 

Naam consument:

Adres consument:

 

Handtekening van consument [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum:

 

Kunnen we jou helpen?