Toggle Nav
Winkelwagen

Algemene Voorwaarden van TafelzeilOpMaat

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op TafelzeilOpMaat en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

- Consument: de natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.

- Duurzame drager: ieder hulpmiddel dat de Consument in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

- Koper: Consumenten en andere klanten dan Consumenten, die een bestelling hebben geplaatst op de Website.

- Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen een onderneming en een Consument inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.

- Website: https://www.tafelzeilopmaat.be.

- Werkdagen: het geheel van van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen.

Artikel 2. Identiteit verkoper/ondernemer en uitbater van de website

Onderstaand belangrijke informatie:

 • Website: www.tafelzeilopmaat.be
 • Handelend onder benaming VERGOO BV
 • met maatschappelijke zetel te Lerenveld 1b, 2547 Lint
 • met BTW-nummer: BE 0747820609
 • telefoonnummer: +32 468 14 35 50
 • e-mailadres: info@tafelzeilopmaat.be
 • Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 22:00 uur
 • RPR Antwerpen, Afdeling Mechelen

Artikel 3. Algemeen

3.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op de Website. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de Koper kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, alsook deze aanvaard te hebben.

De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de Website. De Koper en de bezoeker zijn in de mogelijkheid om de tekst van de algemene voorwaarden op eenvoudige manier op te slaan op een Duurzame drager. Op verzoek van de Koper en de bezoeker wordt een schriftelijk exemplaar gezonden.

3.2. De aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden impliceert een afstand van de eigen algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. De bescherming van de persoonsgegevens is onderworpen aan een afzonderlijke privacyverklaring.

3.3. Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. De koopovereenkomst tussen de Koper en TafelzeilOpMaat komt pas tot stand nadat de bestellingopdracht door TafelzeilOpMaat op haalbaarheid werd beoordeeld en vervolgens schriftelijk, per e-mail of telefonisch werd bevestigd.

3.4. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk bevestigd door TafelzeilOpMaat.

Artikel 4. Wettelijk herroepingsrecht van de Consumenten

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

4.1. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Wanneer de producten bij de Consument zijn gebruikt of op enig wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op herroeping of ontbinding van de overeenkomst.

4.2.  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant TafelzeilOpMaat (Lerenveld 1B, 2547 Lint, sales@tafelzeilopmaat.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

4.3. Wanneer de consument zich op het herroepingsrecht beroept, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking retourneren aan TafelzeilOpMaat, Lerenveld 1B, 2547 Lint. retourneren binnen een termijn van 14 dagen nadat de Consument zich op het herroepingsrecht heeft beroepen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd aan TafelzeilOpMaat, bijvoorbeeld door middel van bewijs van postbezorging.

4.4. Wanneer de Klant een tafelzeil bestelt dat op maat gesneden is, kan dit na verwerking niet meer worden geretourneerd. Aangezien dit product wordt gepersonaliseerd per Klant, kan dat specifieke product bijgevolg niet meer verkocht worden door TafelzeilOpMaat. Zodoende is een retour niet van toepassing bij alle op maat gesneden tafelzeilen. Het wordt verwacht van de Klant om hier rekening mee te houden bij het bestelproces en de afmetingen van het gewenste product goed na te kijken alvorens over te gaan tot bestellen. Twijfel je tussen verschillende diktes of prints? Dan kan je verschillende staaltjes bestellen aan de democratische prijs van 1 euro per stuk. Zo kan je verschillende modellen vergelijken.

Overige producten: retourkosten vallen ten laste van de Klant

De kosten voor het terugzenden van de goederen vallen ten laste van de klant. In afwijking van het voorgaande zullen de kosten voor terugzending niet ten laste van de klant vallen indien het geleverde goed of de verstrekte dienst niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod. Belangrijk: zoals hierboven vermeld (lees artikel 4.4.) kunnen tafelzeilen die op maat gesneden zijn, niet worden geretourneerd.

4.5. Indien je een pakket wil retourneren kan je dit steeds doen op eigen kracht, dan zal het volledige bedrag terugbetaald worden. Je kan ook een retouretiket aanvragen bij TafelzeilOpMaat. In België wordt er voor een retouretiket €5 afgehouden van de terugbetaling van je bestelling. Voor een retour vanuit Nederland en Frankrijk wordt hiervoor €10 in rekening gebracht. Het retouretiket kan je aanvragen door te mailen naar info@tafelzeilopmaat.be met vermelding van je naam en bestelnummer.

*Deze voorwaarden gelden alleen voor gestandaardiseerde pakketten die kleiner zijn dan 150 cm en indien er aan alle andere voorwaarden is voldaan.

4.6. Wanneer de consument – na afloop van de termijn van 14 dagen – de geleverde producten niet aan TafelzeilOpMaat heeft teruggezonden, is de koop van rechtswege voltrokken

4.7. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal TafelzeilOpMaat alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat TafelzeilOpMaat op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan TafelzeilOpMaat wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 4.8. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door TafelzeilOpMaat geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

4.9. TafelzeilOpMaat betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

4.10. In afwijking van het voorgaande kan de Consument zich niet kunnen beroepen op het bovenstaande herroepingsrecht voor de overeenkomsten betreffende:

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop TafelzeilOpMaat geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de Klant TafelzeilOpMaat specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 5. Levering

5.1. Vanaf de levering draagt de klant het risico. Het risico wegens verlies of beschadiging van de bestelde goederen gaan eveneens over op de koper vanaf het moment van afgifte van de goederen aan de post of enig ander postorder- of vervoersbedrijf.

De eigendom gaat pas over vanaf de volledige betaling van de prijs door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen. De vervoers- en/of leveringskosten komen voor rekening van de Koper, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2. De levering geschiedt zo snel mogelijk. De leveringstermijnen op de website zijn slechts indicatief en houden geenszins een resultaatsverbintenis in. Echter, een bestelling dient uitgevoerd te worden uiterlijk binnen dertig dagen te rekenen van de dag volgend op die waarop de Consument zijn bestelling aan de onderneming heeft toegezonden, tenzij anders overeengekomen tussen partijen of tenzij hiervan bericht werd gegeven aan de Koper en de Koper kennis heeft kunnen nemen van dit bericht.

5.3. Geschiedt de levering laattijdig, krijgt de klant hiervan bericht en kan hij zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos ontbinden, tenzij op dat moment het bestelde goed reeds verzonden is of de verstrekking van de bestelde dienst reeds een aanvang heeft gemaakt. Wij kunnen evenwel niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding voor dergelijke ontbinding. De klant krijgt de bedragen die hij reeds betaalde, terugbetaald binnen een termijn van dertig dagen.

5.4. De levering vindt plaats op het door de Koper aangegeven leveringsadres. Indien de bestelling niet geleverd kan worden op het adres opgegeven door de klant, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen. De klant wordt schriftelijk, telefonisch of per e-mail verwittigd van een dergelijke beëindiging. Bij opgave van verkeerd adres wordt een forfait van 30 % van de verkoopprijs aangerekend aan de klant.

Artikel 6. Prijzen

6.1. De prijzen op de Website aangegeven worden in euro vermeld en zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten. De berekening van de verzendingskosten kan op elk moment worden geconsulteerd bij levering en verzeding.

6.2. De prijzen worden in de loop van de aanbieding én na de bestelling niet verhoogd, tenzij wisselkoersen en wettelijke maatregelen (o.a. douanetarieven, taksen en belastingen) dit noodzakelijk maken, doch in dit geval wordt de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 7. Conformiteit

7.1. Wij staan er voor in dat de goederen/diensten voldoen aan de overeenkomst.

7.2. De Koper dient bij ontvangst de geleverde goederen onmiddellijk op conformiteit te controleren. Elke zichtbare tekortkoming bij de levering, namelijk zichtbare schade of een tekort aan goederen, dient binnen de 7 dagen na levering schriftelijk en aangetekend meegedeeld te worden aan TafelzeilOpMaat (Lerenveld 1B, 2547 Lint).

Het betreffende artikel dient teruggestuurd te worden binnen de 14 dagen na ontvangst van de levering. De terugzending van de goederen is onderworpen aan ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Er moet een omruiling of een terugbetaling aangevraagd worden. Voor de kostenverdeling, zie supra artikel 4.4.

7.3. Indien je niet tevreden bent met de geleverde goederen, kan je je ook wenden tot het ODR-platform

Artikel 8. Betaling

8.1. De betaling geschiedt uiterlijk op het ogenblik van de bestelling door middel van elektronische overschrijving, met kredietkaart of met elk ander op de Website aangeboden betaalmiddel. Het plaatsen van een bestelling houdt geen betalingsverplichting in. Indien de Klant niet tot betaling overgaat binnen een termijn van 10 werkdagen na zijn bestelling, zal hij geacht worden zijn bestelling te hebben geannuleerd.

8.2. Wij zijn op generlei aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit fraude of eender welke onrechtmatige daad door middel van een bankkaart of kredietkaart of daaraan verbonden gegeven van de Koper door derden, onverminderd het recht van de Koper om zijn schade op laatstgenoemden te verhalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals o.m.: verlies van een kans, emotionele schade, verlies van inkomsten…

9.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan goederen, personen of andere ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Vóór het gebruik van de geleverde goederen dient de koper de gebruiksaanwijzing en handleiding van de fabrikant of producent te lezen.

9.3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. TafelzeilOpMaat is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegeven.

9.4. Het is mogelijk dat TafelzeilOpMaat op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. TafelzeilOpMaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

9.5. De gebruiker van de Website erkent dat TafelzeilOpMaat het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Wij zijn niet aansprakelijk, indien wij onze verbintenissen ten aanzien van de Koper niet kunnen nakomen ten gevolge van overmacht. In geval van overmacht zijn wij bevrijd van onze verplichtingen ten aanzien van de Koper.

10.2. Onder “overmacht” wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.

Zo maken vb. volgende gevallen overmacht uit: vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers voor o.a buitenlands koopwaar en primaire grondstoffen, storingen van het internet, hacking van de Website, storingen van de elektriciteit, storingen van het e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, lock-outs, algemene mobilisatie, staat van oorlog of revolutie, slechte weersomstandigheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, hinderpalen bij de ontvangst van brandstoffen nodig voor de normale productie, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ons alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen en alle omstandigheden onafhankelijk van de wil, gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3. In geen geval zijn wij - in geval van overmacht - gehouden tot enige boete of schadevergoeding.

Artikel 11. Garantiebepalingen

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van TafelzeilOpMaat (+32468143550) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan TafelzeilOpMaat.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant TafelzeilOpMaat zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 12. Privacy

TafelzeilOpMaat, onderdeel van VERGOO BV gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. De verantwoordelijke voor de verwerking, TafelzeilOpMaat respecteert (a) tot en met 24 mei 2018, de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en (b) vanaf 25 mei 2018, de Europese verordening op de bescherming van persoonsgegevens om de gegevens van onze klanten te mogen gebuiken voor de afhandeling van de bestellingen.

TafelzeilOpMaat zal de persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met de instructies en doeleinden opgenomen in de privacy policy, die beschikbaar wordt gesteld op haar website.

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan TafelzeilOpMaat niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving). U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw gebruikersprofiel is gekoppeld. Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan TafelzeilOpMaat, Lerenveld 1B, 2547 Lint, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan TafelzeilOpMaat of rechthoudende derden. Om misbruik te verkomen van onze gemaakte foto's, zal bij een inbreuk van de intellectuele eigendomsrechten een vergoeding gevraagd worden van 300 euro per foto en een forfaitaire toelage op de verkregen inkomsten hierdoor. Voor de slaafse nabootsing van onze teksten zullen wij een vergoeding vragen van 100 euro per tekst.

Artikel 14. Nietigheid

De eventuele nietigheid van een deel van onderhavige bepalingen brengt op generlei wijze de nietigid van het geheel van onderhavige algemene voorwaarden met zich mee.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1. Ieder geschil voortvloeiend uit de overeenkomst op afstand tussen TafelzeilOpMaat en de Koper of het gebruik van de Website worden uitsluitend beoordeeld naar Belgisch recht.

14.2. De Belgische rechtbanken binnen het arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van het geschil uit de overeenkomst tussen TafelzeilOpMaat en de Koper.

Artikel 16: UNIZO e-commerce label

TafelzeilOpMaat heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via Unizo Ecommerce label.  

 

Bijlage 1. Modelformulier voor herroeping
Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan TafelzeilOpMaat, Lerenveld 1B, 2547 Lint sales@tafelzeilopmaat.be :

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Download Algemene Voorwaarden

 

 

Kunnen we jou helpen?